Har I rotter?

Artikler maj 11, 2022

Altså ikke på loftet, men udenfor, i kælderen, i køkkenskabene eller i yderbygninger som stalde, lader eller bare havepavillonen. Så skal I have fat i os!

Hos Ratël er vi eksperter i opsætning af vores mekaniske rottefælder til rør, kloak og bare udendørs eller i åbne bygninger. Det at vi har arbejdet med rottebekæmpelse i mange år, gør at vores rottefælder er designet til at holde. Det giver jer den fordel at I ikke skal holde øje med dem, da de slår rotter og mus ihjel og tømmes automatisk.

Rottebekæmpelse på den smarte måde

Med Ratëls rottefælder er I på forkant med at holde rotterne nede og med vores rottespærre holder I rotterne ude af hus og andre bygninger. Det er ganske enkelt. Vores mekaniske og holdbare rottefælder giver jer en kæmpe fordel i rottebekæmpen.

Der er 2 forskellige rottefælder, begge mekaniske og meget holdbare. Den ene er mest til kloak og rør og den anden til åbne pladser eller på en mur. Det gør vores rottefælder brugbare overalt på en gård eller rideskole. Hos fødevarevirksomheder og producenter af ingredienser til fødevarer. I det offentlige rum, kan vores rottefælder med succes sættes op i kloakker ved gå-gader, havne, institutioner og restauranter.

Det er kun viljen til at gøre noget ved problemet der sætter begrænsninger. I tætpakkede storbyer vil Ratëls mekaniske rottefælde være guld værd for alle som bor der. Et væsentligt problem bliver taget hånd om, og folk kan føle og være mere sikre i deres hjem.

Do you have rats?

Not in the attic, but outside, in the basement, in the kitchen cabinets or in outbuildings such as stables, barns or just the garden pavilion. Then you must contact us!

At Ratël, we are experts in setting up our mechanical rat traps for pipes, sewers and just outdoor areas or in open buildings. The fact that we have been working with rat control for many years means that our rat traps are designed to last. This gives you the advantage that you do not have to keep an eye on them, as they kill rats and mice and are emptied automatically.

Rat control in the smart way

With Ratël’s rat traps you are at the forefront of keeping the rats down and with our rat trap you keep the rats out of houses and other buildings. It’s pretty simple. Our mechanical and durable rat traps give you a huge advantage in the rat control.

There are 2 different rat traps, both mechanical and very durable. One is mostly for sewers and pipes and the other for open spaces or on a wall. This makes our rat traps usable anywhere on a farm or riding school. At food companies and manufacturers of food ingredients. In public space, our rat traps can be successfully set up in sewers at pedestrian streets, ports, institutions and restaurants.

It is only the will to do something about the problem that sets limits. In densely packed cities, Ratël’s mechanical rat trap will be worth its weight in gold to anyone who lives there. A significant problem is taken care of and people can feel and be more secure in their home.

af admini